Privaatsuspoliitika

1. Isikuandmete töötlemine

Andmete kogumine

1.1. Müüja kogub isikuandmeid eelkõige, kui see on vajalik Ostjate või klientide identifitseerimiseks ja nendega kontakteerumiseks seoses toodete või teenuste pakkumise või lepingu täitmisega, kuid ka seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks. 

1.2. Müüja kogub andmeid:

• teenuse või kauba tellimisel, kliendiks, teenuse või veebilehe kasutajaks registreerumisel ja muudes sarnastes olukordades;

• erinevate rakenduste (nt. veebipoe) või muude müüja poolt pakutavate teenuste kasutamisel;

• kasutades küpsiseid või kasutaja kontos avaldatavaid andmeid müüja veebilehe külastamisel;

• vajaduspõhiselt ka muudest allikatest (nt teistelt teenusepakkujatelt või avalikest registritest nagu rahvastikuregister, äriregister jne) kui see on vajalik lepingu sõlmimiseks, täitmiseks või täitmise tagamiseks või seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks. Lisaks võib selline andmete töötlemine olla ka nõusoleku põhine.

1.3. Isikuandmed on kliendi kui eraisikuga konkreetselt või kaudselt seostatavad andmed. Isikuandmete allikas näitab seda, milliste kanalite või kelle kaudu isikuandmed müüjani jõuavad.

1.4. Tellimuse vormistamisel jagunevad Ostja poolt esitamisele kuuluvad andmed kohustuslikeks ning vabatahtlikult edastatavateks andmeteks.

1.4.1. Kohustuslikult tuleb edastada järgmisi andmeid:

(a) Ees- ja perekonnanimi – vajalik lepingu täitmiseks ja täitmise tagamiseks;

(b) Elukoha/asukoha aadress - on vajalik lepingu täitmiseks toodete tellimisel, sest vastasel juhul ei ole võimalik lepingut täita ehk tellitud tooteid kohale toimetada. Juhul kui Ostja tellib toote kolmandale isikule, siis ei ole elukohaandmeid vaja esitada, vaid Tellimusse tuleb märkida asukoha aadress, kuhu on vaja toode kohale toimetada;

(c) E-posti aadress - vajalik lepingu täitmiseks ja täitmise tagamiseks ning arvete esitamiseks;

(d) Kontakttelefoni number – vajalik lepingu täitmiseks ning täitmise tagamiseks mh. teenuste kättesaadavuses tõrgete esinemisel teadete edastamiseks.

1.4.2. Vabatahtlikult esitatavateks andmeteks on kliendi kontaktandmed juhul, kui ta on andnud nõusoleku nende kasutamiseks otseturunduse eesmärgil, mil võidakse talle edastada  turundusliku iseloomuga teadaandeid. Samas on kliendil igal ajal õigus otseturunduslikel eesmärkidel saadetavate teadaannete saamisest loobuda saates vastavasisulise e-kirja müüjale.

1.5. Veebilehe külastajatel on võimalus end registreerida kasutajaks. Kasutajaks registreerudes tuleb sisestada enda kohta teatud andmeid nagu näiteks nimi, e-mail jms. Võime kasutada seda infot, et:

– kontakteeruda kasutajaga;
– teavitada kasutajat sooduspakkumistest, uutest toodetest ja teenustest;
– koguda andmeid kasutaja külastatavuse ja teenuste kasutamise kohta.

1.6. Müüja teenuseid kasutades, peab kasutaja mõnikord sisestama personaalseid andmed enda kohta, mida soovitakse edastada teisele isikule (saajale), näiteks nimi, e-mail jms.
Müüjal on õigus kasutada seda infot, et:

- edastada vastavat infot kasutaja poolt märgitud isikule (saajale).

1.7. „Tagasiside” lehe kaudu müüjaga kontakteerudes peab kasutaja sisestama teatud andmeid enda kohta, näiteks nimi, e-mail jms. Müüjal on õigus kasutada seda infot, et:
– kontakteeruda kasutajaga;
– vastata kasutaja poolt esitatud päringule.

1.8. Müüja ei edasta personaalset infot ühelegi kolmandale osapoolele ilma kasutaja loata, kui sellise info avaldamise nõue ei tulene seadustest.

1.9. Veebilehtede puhul kogub müüja lisaks statistilisi andmeid ka külastatavuse kohta. See info ei sisalda mis tahes tuvastamist võimaldavat personaalset infot kasutajate kohta ja on kogutud statistilistel eesmärkidel. Selliseid andmeid on meil ka õigus edastada soovi korral kolmandatele osapooltele.

Veebilehe külastaja tuvastamine (cookies)

1.10. Müüja kasutab oma veebilehel küpsiste (nn.cookies) tehnoloogiat, et koguda informatsiooni veebilehe kasutamise kohta ning eristada kasutajaid, et pakkuda võimalikult mugavat veebilehe kasutamist. Müüja teenuseid kasutades nõustute sellega, et müüja kasutab küpsiseid.

1.11. Küpsis on väike tekstifail, mis saadetakse kasutaja veebilehitsejale ja see salvestub kasutaja seadmes.

1.12. Müüja kasutab järgmiseid küpsiseid:

–  seansiküpsiseid, mis kustutatakse automaatselt pärast igat külastust;

–  püsivaid küpsiseid, mis jäävad alles korduval kasutamisel;

–  kolmandate isikute küpsised, mida kasutavad partnerite veebilehed, millele müüja lingib (nt Facebook, Google, pangad), nende küpsiste tekkimist müüja ei kontrolli, mistõttu soovitame  tutvuda nende kasutamise reeglitega vastavalt veebilehelt.

1.13. Kui kasutaja ei soovi küpsiseid vastu võtta või soovib, et teda nende paigutamisest teavitatakse, võib kasutaja oma brauseri seadeid vastavalt muuta, kui kasutaja brauser seda võimaldab.

Andmete vastutav ja volitatud töötleja

1.14. Kliendi andmete vastutav töötleja on Tarbijate Liit OÜ, registrikood 12221700, asukoht Pärnu mnt 102, 11312 Tallinn.

1.15. Müüja (Tarbijate Liit OÜ) võib anda andmete kasutamiseks õiguse volitatud töötlejatele. Volitatud töötlejad on müüja koostööpartnerid (Itella Estonia OÜ, Maksekeskus AS, DPD Eesti AS), kes töötlevad andmeid muu hulgas:

(a) teenuse osutamise eesmärgil;

(b) klientide korrastatud andmebaasi pidamiseks;

(c) teeninduslikul ja turunduslikul eesmärgil, v.a siis, kui klient on otsustanud teisiti või hiljem vastava nõusoleku tagasi võtnud, teavitades sellest kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis;

(d) täitmaks õigusaktidest tulenevaid kohustusi (nt andmete edastamine uurimisasutusele).

Volitatud töötleja võib andmeid töödelda üksnes müüja poolt antud konkreetsete ülesannete täitmiseks.


Andmete säilitamise aeg

1.16. Müüja säilitab andmeid nii kaua, kui neid on vaja andmete kasutamise eesmärgi saavutamiseks või seadusest tulenevate nõude aegumistähtaegade saabumiseni ja seadusest tuleneva dokumendi säilitustähtaja saabumiseni (vastavalt käibemaksuseadusele ning raamatupidamise seadusele 7 aastat).

Andmekaitse

1.17. Müüja kasutab andmete terviklikkuse, käideldavuse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks vajalikke organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmed. Infoturbe-alase tegevuse eesmärgiks on informatsiooni kaitsmisel asjakohase taseme rakendamine, riskide maandamine ja ohtude ennetamine.

1.18. Panga ja ostja vaheline side on kaitstud SSL-turvaprotokolliga, mis tagab selle, et vahetatavat informatsiooni ei saa kõrvalised isikud pealt kuulata ega muuta. Panga ja müüja vahel liikuv informatsioon on varustatud digitaalsete allkirjadega.

1.19. Müüja lähtub põhimõttest, et personaalse info edastamine ja kogumine peaks olema võimalikult turvaline. Siiski tuleb arvestada, et alati on olemas teatud riskid ning ükski tehnoloogiline süsteem ei ole täiuslikult turvaline.

1.20. Müüja töötajatele kehtivad andmete konfidentsiaalsuse ja kaitse alased nõuded, neile korraldatakse isikuandmete kaitse alaseid koolitusi ning töötajad vastutavad nende kohustuste täitmise eest. Müüja koostööpartnerid on kohustatud oma töötajate suhtes tagama samade reeglite täitmise nagu müüja isegi ning töötajad vastutavad isikuandmete kasutamise nõuete täitmise eest. Tarbijate Liit OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, Tarbijate Liit OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

Ostja õigused seoses andmetega

1.21. Õigus tutvuda isikuandmetega

Kliendil on õigus igal ajal tutvuda enda isikuandmetega, mis müüja kasutuses on. Samuti on kliendil õigus saada teavet selle kohta, millised on andmete töötlemise eesmärgid, isikuandmete liigid, isikuandmete säilitamise aeg ning kes on isikuandmete vastuvõtjad, kellele on neid avalikustatud. Andmetega tutvumine on võimalik esitades sellekohase avalduse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Müüjal on õigus sellistele päringutele vastata 30 päeva jooksul.

1.22. Õigus isikuandmeid parandada

Kui klient on oma andmetega tutvudes avastanud ebaõigeid andmeid või on kliendi isikuandmed muutunud, saab neid alati muuta pöördudes sellekohase teatega müüja poole.

1.23. Õigus isikuandmete kustutamisele

Teatud juhtudel on kliendil õigus lasta oma isikuandmed kustutada. Seda eelkõige nõusoleku ja õigustatud huvi alusel toimuva andmetöötluse osas. Siia alla kuuluvad näiteks turundusprofiilid jms. Sageli ei ole aga isikuandmete täielik kustutamine võimalik, sest müüja kasutab andmeid ka muudel eesmärkidel, millega seoses ei ole andmete kustutamine kas lepingust või seadusest tulenevalt ennetähtaegselt lubatud.

1.24. Õigus esitada vastuväiteid

Kliendil on õigus esitada igal ajal vastuväiteid teda puudutava isikuandmete töötlemise toimingu suhtes, mida müüja teeb õigustatud huvi alusel. Vastuväite esitamisel kaalub müüja õiguslikke huvisid ning lõpetab võimalusel kõnealuse andmetöötluse.

Mainitud õigust ei saa kasutada olukorras, kus müüjal on vajalik koostada, esitada või kaitsta õigusnõuet (nt kui müüja on seisukohal, et isik on lepingut rikkunud ja seetõttu peab müüja enda õiguste kaitseks pöörduma kohtusse või muu õiguskaitseorgani poole).

1.25. Õigus andmetöötlust piirata

Kliendil on teatud juhtudel võimalus enda isikuandmete töötlemist piirata seaduses ettenähtud juhtudel, andes sellest müüjale selgesõnaliselt teada.

Siinjuures tuleb aga arvestada sellega, et see õigus vajab väga täpset eesmärgi sõnastamist ning võib teatud juhtudel kaasa tuua lepinguliste õiguste kasutamise ja kohustuste täitmise ajutise peatamise.

1.26. Õigus andmete ülekandmisele

Õigus andmete ülekandmisele annab kliendile täiendava kontrolli oma isikuandmete üle. Müüja võimaldab andmete ülekandmist seaduses ettenähtud juhtudel. 

1.27. Õigus pöörduda müüja või järelevalveasutuse või kohtu poole.

Kui klient soovib täiendavat teavet oma isikuandmete kasutamise küsimuses või abi oma õiguste realiseerimisel, on selleks alati võimalus pöörduda müüja poole telefonil +372 5651 246 või saates e-kirja aadressile info ät musklid eu.

Kliendil on alati õigus pöörduda oma privaatsusõiguste ja andmete kaitsmiseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole. Andmekaitse Inspektsioon on riiklik asutus, mille poole on võimalik pöörduda konsultatsiooni või abi saamiseks isikuandmete kaitse teemadel.